After Girls’ Night Out

【Besties’ Secret】

【After Girls’ Night Out】

喱張相係咪好搞笑呢?

喱張相係模仿佢地平時 Girls’ Night Out之後嘅畫面嫁!

而一支支酒係我地影樓?嘅 小道具

適合影低姊妹們一起chill的畫面,又或者是After chill的畫面!